7 ПРИНЦИПИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ

  1. Доброволно членство
  2. Демократско управување од членството
  3. Членарина
  4. Самостојност и независност
  5. Образование, обука и информација
  6. Меѓусебна соработка
  7. Грижа за општеството
Сподели: