1. Што е земјоделски производител?

Земјоделски производител е носителот на земјоделско стопанство или член на семејно земјоделско стопанство или лице кое е постојано или времено вработено на земјоделското стопанство и кое се занимава со земјоделска дејност.

 

  1. Што е земјоделско стопанство?

Земјоделско стопанство е економска единица под единствено управување (од едно или повеќе лица без оглед на сопственоста, правната форма, големина или локација) на чиј земјоделски имот (кој го поседува и/или располага) се врши земјоделска дејност и за кое се води евиденција во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Земјоделското стопанство опфаќа една или повеќе производни единици. Земјоделско стопанство може да биде правно организирано како трговско друштво или друго правно лице утврдено со закон или семејно земјоделско стопанство.

 

  1. Кој може да врши земјоделска дејност?
  • физичко лице чие работење не ја надминува земјоделската дејност од помал обем и е запишано во регистарот на индивидуални земјоделци
  • физичко лице како трговец-поединец, и правно лице: трговско друштво како акционерско друштво и друштво со ограничена одговорност, што се запишани во трговскиот регистар.
  • земјоделска задруга што е запишана во соодветен регистар.

 

  1. Што се подразбира под млад земјоделец?

Млад земјоделец е носител на земјоделско стопанство на возраст од 18 до 40 години.

 

  1. Што е земјоделска задруга?

Земјоделска задруга е организациона форма на доброволно здружување на земјоделски стопанства заради остварување на нивните економски, социјални, културни и други интереси и потреби при вршење на земјоделската дејност.

 

  1. Колку членови може да основаат земјоделска задруга?

Земјоделска задруга може да основаат најмалку 10 земјоделски стопанства евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства.

  • Земјоделската задруга од мал обем – задруга со најмалку 10, а најмногу 19 члена.
  • Земјоделска задруга од голем обем – задруга со најмалку 20 члена.
Сподели: